fbpx

Mikä on tase ja mitä pk-yrityksen tase kertoo?

Tase on yksi yrityksen tärkeimmistä menestyksen mittareista

Se jää harmittavan usein toisen tärkeän yrityksen tunnuslukuja kuvaavan raportin, tuloslaskelman, varjoon. Tuloslaskelma on ehkä yksinkertaisempi hahmottaa, mutta taseen tarkastelu voi olla ajoittain huomattavasti hedelmällisempää.

Kerromme Sinulle tällä sivulla:

Mikä tase on
Mitä tase sisältää
Kuinka tasetta kannattaa tarkastella

Mikä on tase?

Tase on yrityksen avainlukuja kuvaava dokumentti, jonka tärkein tehtävä on kertoa yrityksen omaisuudesta ja siitä, kuinka yrityksen omaisuus ja toiminta on rahoitettu. Tase kertoo ajantasaisen tilanteen aina yhtenä tiettynä päivänä eikä pidemmältä aikaväliltä, kuten esimerkiksi tuloslaskelma. Taseen tulee olla sananmukaisesti aina tasan.

Tuloslaskelmaan verrattuna tase antaa ajankohtaisemman kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta – vaikka tuloslaskelmassa kuvattu kuluva tilikausi olisi voitollinen, voi yritys olla silti suurissakin veloissa ja taloudellisessa ahdingossa.

Kaikista laajimman kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta kuitenkin saa tarkastelemalla tasetta ja tuloslaskelmaa yhdessä. Tiedämme tämän olevan tärkeää jokaiselle yrityksen avainhenkilölle. Siksi StatBunin raportteja käyttämällä taseen ja tuloslaskelman vertailu onnistuu erittäin helposti.

Mitä tase sisältää?

Tase sisältää kaksi puolta, vastaavaa ja vastattavaa.

Yksinkertaisuudessaan

Vastaavaa: yrityksen varallisuus

Vastattavaa: kuinka yrityksen varallisuus on rahoitettu

Vastaavaa

Vastaavaa kertoo siis kaikesta yrityksen varallisuudesta. Siihen voi kuulua esimerkiksi yrityksen kalusto, arvopaperit, varaston arvo, kiinteistöt, patentit, oikeudet, saamiset sekä tietysti rahavarat. Varallisuuden listaaminen alkaa rahavaroiksi muutettavista eristä (esimerkiksi kiinteistöt) ja listan alimpana siinä ilmoitetaan rahavarat

Esimerkkejä vastaavista – pysyvät vastaavat:

Aineettomat hyödykkeet

Esimerkiksi yrityksen liikearvo, kehittämismenot sekä patentit

Aineelliset hyödykkeet

Esimerkiksi kiinteistöt, ajoneuvot sekä työkoneet

Sijoitukset

Esimerkiksi osuudet saman konsernin yrityksistä, saamiset omistusyhteysyrityksiltä sekä muut osakkeet

Esimerkkejä vastaavista – vaihtuvat vastaavat:

Vaihto-omaisuus

Esimerkiksi raaka-aineet, valmiit tuotteet sekä ennakkomaksut

Saamiset

Esimerkiksi myyntisaamiset, lainasaamiset sekä siirtosaamiset

Rahoitusarvopaperit

Esimerkiksi osakkeet ja arvopaperit, yrityksen toiminta ei saa riippua näistä olennaisesti.

Vastattavaa

Vastattavaa-osion on tarkoitus kertoa, kuinka yrityksen varallisuus on rahoitettu. Rahoitusmuotoja voivat olla oma pääoma, joka tarkoittaa yrityksen omaa rahoitusta sekä vieras pääoma, jolla tarkoitetaan velkaa.

Oma pääoma koostuu yritykseen tehdyistä yrittäjien tai omistajien omista sijoituksista sekä yrityksen toiminnasta kertyneestä voitosta. Omalla pääomalla ei ole koskaan takaisinmaksuvelvoitetta.

Vieraalla pääomalla tarkoitetaan velkaa, joka yrityksen tulee maksaa takaisin. Se jaotellaan lyhyeen ja pitkään vieraaseen pääomaan, josta ensimmäinen tulee maksaa takaisin alle vuoden ja jälkimmäinen yli vuoden kuluttua.

Lisäksi vastattavaa-puolelta voi löytyä myös tilinpäätössiirtojen kertymä sekä pakolliset varaukset. Tilinpäätössiirtojen kertymän kulut on jo vähennetty verotuksessa, mutta ne eivät ole vielä toteutuneet. Pakolliset varaukset ovat tulevaisuudessa todennäköisesti tapahtuvia menoja. Ne puretaan, kun varauksessa ilmoitetut menot toteutuvat.

Kuinka tasetta kannattaa tarkastella?

Tase kannattaa pyrkiä hahmottamaan kokonaisuutena. Oleellisinta on ymmärtää eri taseen osien väliset suhteet.

Tase kertoo sellaisenaan jo melko paljon, mutta kun sitä tarkastellaan yhdessä tuloslaskelman kanssa niin, että ymmärretään oikeat toiminnot lukujen takana, saadaan taseesta sekä yrityksen taloudellisesta tilanteesta mahdollisimman laaja kuva.

Talouden tarkastelussa on omat tunnusluvut vakavaraisuudelle, maksuvalmiudelle, pääoman tuotolle ja kiertoajoille. Näiden laskennassa käytetään sekä tuloslaskelman että taseen lukuja. Tunnusluvuissa vertaillaan joko tuloslaskelman ja taseen lukuja (esim. pääoman tuotot ja kiertoajat), taseen eri puolia eli vastaavan ja vastattavan lukuja (esim. maksuvalmiuden tunnusluvut current ratio ja quick ratio) tai varojen ja velkojen suhdetta (esim. vakavaraisuuden tunnusluku omavaraisuusaste). Yrityksen taloudellisen tilanteen arvioinnissa onkin tärkeää huomioida kaikki edellä mainitut osa-alueet.

Mitä pk-yrityksen tase kertoo – esimerkkejä

Jos yrityksellä on vastaavaa-puolella paljon omaisuutta ja vastattavaa-puolella omaan pääomaan on merkitty selkeästi suurin osa vastattavaa-puolen varoista, on yrityksen taloudellinen tilanne vahva. Tässä tapauksessa toimintaa rahoitetaan sillä hetkellä omin varoin ehkä velalla.

Mikäli yrityksen vastaavaa puolella taas on paljon vierasta pääomaa, tarkoittaa se yrityksen rahoittaneen toimintaansa velkarahalla. Tässä tase kertookin yleensä tuloslaskelmaa totuudenmukaisemman kuvan. Vaikka yrityksen tulos olisi sillä hetkellä merkittävästi voitollinen, mutta taseesta löytyy paljon vierasta pääomaa, on yritys kuitenkin vielä velallinen. Tämä ei ole tosin aina välttämättä huono asia, erityisesti jos yrityksen kasvua on pyritty vauhdittamaan vieraalla pääomalla.

Jos vieraasta pääomasta valtaosa on kuitenkin lyhytaikaista velkaa, voi se tarkoittaa yrityksen rahoittaneen toimintaansa vain hetkellisesti velalla. Velkaa ei välttämättä ole ehditty kuitata vielä pois

Yritys voi olla hyvinkin kannattava tuloslaskelman näkökulmasta ja matalien korkojen aikana suurikaan lainamäärä ei välttämättä näkynyt tuloslaskelmassa kuin pieninä korkokuluina. Taseesta kuitenkin näkyy lainojen kokonaismäärä, joka varsinkin korkojen nousun myötä vaikuttaa myös tuloslaskelmaan jatkossa sekä yrityksen kykyyn maksaa lainojen lyhennykset ja korot. Yrityksen riskitaso on suurella lainamäärällä huomattavasti suurempi ja se ei tuloslaskelmaa seurattaessa näy mitenkään.

Ota kaikki tieto irti taseesta StatBunin avulla!

Näin aloitat – Maksuton kokeilujakso